اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان شیراز و حومه

اعضای کمیسیون

داود منفرد

کمیسیون فنی 1
نائب رئیس
09173132510