مشترکین عمده و جزء

دستوالعمل دفتر کنترل و نظارت گاز استان فارس پیرو صورتجلسه شرکت ملی گاز استان فارس و راه و شهرسازی باتوجه به پیگیری های اتحادیه صنف تاسیسات در مورد ایین نامه جدید شرکت ملی گاز مشترکین عمده و جز 👇👇👇👇