کمیسیون فنی 1

  • داود منفرد
  • نائب رئیس
  • monfared.davood@gmail.com
  • 09173132510
 • کمیسیون فنی اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز

  تاریخ برگزاری جلسات