کمیسیون فنی

  • داود منفرد
  • عضو
  • monfared.davood@gmail.com
  • 09173132510
  • علی شکوهی
  • نائب رئیس
  • 09177053493
  • یوسف رنجبر
  • رئیس
  • 09177019060
  • احمد اسیابانی
  • دبیر
  • 09177105770
  • محمود ایزدی
  • عضو
  • 09171128149
 • کمیسیون فنی اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز

  تاریخ برگزاری جلسات