سازمان فنی و حرفه ای

بخشنامه سازمان فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت