درباره ی ما

 

تلفیق هنر و دانش ، ساختمان را ماندگار می کند .

بسیاری از تاسیسات بناهای ماندگار شیراز مرهون بزرگانیست که تجربه را با عشق و شوق خدمت امیخته اند که اکنون بعد از گذشت سالهای سال یاداور حس خوب زندگیشت .