مدیر اجرایی

    • علیرضا جوکار
    • رئیس
    • 09173100215
  • مدیر اجرایی اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز