کمیسیون بازرسی

  • سید جعفر معلم
  • رئیس
  • 09171175708
  • حسن شایسته فرد
  • عضو
  • 09177145513
  • حسن صادقی
  • دبیر
  • 09177141181
  • ابراهیم زارع
  • عضو
  • 09177154991
  • احد شادمان پور
  • نائب رئیس
  • 09177139287
 • کمیسیون بازرسی اتحادیه

  تاریخ برگزاری جلسات