هیئت مدیره

 • مرتضی پورابراهیم
 • رئیس
 • Monfared.davood@gmail.com
 • 09177133469

ریاست اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان 09177133469

 • داود منفرد
 • نائب رئیس دوم
 • monfared.davood@gmail.com

نائب رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173132510

 • علی صادقی
 • نائب رئیس اول

نائب رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173175236

 • علی اصغر فرمانی
 • خزانه دار

خزانه دار اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173133346

 • عبدالرسول غواصی
 • دبیر

دبیر اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173196759

 • سعید خلیل پور میمندی
 • بازرس

بازرس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز 09173001505